Informácia o spracovaní osobných údajov:

 

Spoločnosť A-relax 2000 s. r. o., so sídlom Sartorisova 19, 821 08 Bratislava

IČO: 46 330 615

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,

vložka číslo 75443/B

/ďalej len „A-relax 2000“/ poskytuje svojim klientom a osobám, ktoré prejavia záujem o služby A-relax 2000 /ďalej len „klienti“/ v súlade s ustanoveniami §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení /ďalej len „zákon“/ v súlade s článkami 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov následovné informácie:

 1. Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje klientov je A-relax 2000, ktorého identifikačné údaje sú uvedené vyššie.
 2. Účelom spracúvania osobných údajov klientov je poskytovanie služieb A-relax 2000, najmä predaj a poskytovanie relaxačných a regeneračných služieb a ponuka ďalších služieb vo forme newslettra.
 3. Právnym základom spracúvania osobných údajov klientov je v prvom rade plnenie zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb A-relax 2000, resp. vykonanie opatrení pred uzatvorením takejto zmluvy. Druhým právnym základom spracúvania osobných údajov klientov sú oprávnené záujmy A-relax 2000 spočívajúce v práve podnikateľa infomovať existujúcich klientov o aktuálnych službách zasielaním newslettra.
 4. A-relax 2000 uchováva osobné údaje klientov po dobu 5 rokov od ukončenia poskytovania služieb klientovi, resp. dlhšie, v súlade s príslučnými zákonnými archivačnými lehotami, ak sú údaje súčasťou výstupov /napr. účtovných dokladov/, ktoré sa archivujú.
 5. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov majú klienti voči A-relax 2000 následovné práva:

a/ právo na prístup k svojim osobným údajom,

b/ právo na vymazanie svojich osobných údajov alebo na obmedzenie ich spracúvania

c/ právo namietať spracovanie osobných údajov,

d/ právo na prenostnosť osobných údajov,

e/ právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním os. údajov,

f/ právo podať návrh na začatie konania voči A-relax 2000 podľa §100 Zákona.

 1. Poskytovanie osobných údajov klientov je nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy, na základe ktorej A-relax 2000 poskytuje klientom svoje služby /bez ohľadu na to, či bola alebo nebola uzatvorená v písomnej forme/. Klient nie je povinný poskytnúť A-relax 2000 osobné údaje, v takom prípade však nebude A-relax 2000 schopné poskytnúť svoje služby klientovi v plnom rozsahu.
 2. A-relax 2000 prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti osobných údajov, ktoré zodpovedajú riziku porušenia práv klientov. Opatrenia zohľadňujú najnovšie poznatky v tejto oblasti a A-relax 2000 na ich prijatie vynaložil zodpovedajúce náklady.

Podrobnejší popis práv klientov súvisiacich s ochranou osobných údajov ako vyplývajú zo Zákona:

 1. Právo na prístup k osobným údajom. Ak klient požiada A-relax 2000 o potvrdenie o tom, či sa o ňom spracúvajú osobné údaje, informuje A-relax 2000 klienta o:

a/ účele spracovania jeho osobných údajov

b/kategóriách spracúvaných osobných údajov

c/ identifikácii príjemcov alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo môžu byť osobné údaje poskytnuté

d/ dobe uchovávania osobných údajov

e/ práve požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie, obmezenie ich spracúvania alebo práve namietať spracúvanie osobných údajov

f/ práve podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov SR na základe tvrdenia, že boli porušené práva klienta

g/ zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali priamo od dotknutej osoby

h/ existencii resp. v prípade A-relax 2000 neexistencii automatizovaného individuálneho rozhodovania, ani profilovania

i/ primeraných zárukách prenosu osobných údajov, ak sa prenášajú do tretej krajiny

 1. Právo na opravu osobných údajov. Ak klient požiada A-relax 2000 o opravu jeho osobných údajov, A-relax 2000 bez zbytočného odkladu túto opravu vykoná a pôvodné údaje, ktoré A-relax 2000 opravil vymaže alebo odstráni, ak je to možné. V prípade papierových dokumentov pôvodné údaje zostanú zachované, no oprava sa zohľadní v databáze údajov alebo v inom dokumente/napr. záznam o oprave osobných údajov/.
 2. Právo na výmaz osobných údajov /právo „byť zabudnutý“/ Ak sa na A-relax 2000 obráti klient so žiadosťou o vymazanie jeho osobných údajov, A-relax 2000 jeho žiadosti vyhovie za predpokladu, že :

a/ osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa spracúvali, alebo

b/ klient odvolal súhlas so spracovaním osobitnej kategórie osobných údajov /v súvislosti so zariaďovaním víz/ a neexistuje iný právny základ na spracovanie týchto údajov, alebo

c/ klient uplatnil svoje právo namietať spracovanie osobných údajov, alebo

d/ ukáže sa, že klient A-relax 2000 spracúva osobné údaje nezákonne alebo

e/ právo klienta na vymazanie jeho osobných údajov vyplýva z právnych predpisov alebo

f/ išlo o osobné údaje získané v súvislosti s ponukou služieb A-relax 2000 prostredníctvom prostriedkov informačných technológií /internet, e-mail, telefon/.

 

A-relax 2000 nie je povinné vyhovieť žiadosti klienta o vymazanie údajov v prípade, ak je ďalšie spracúvanie potrebné:

a/ na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie /v prípade A-relax 2000 málo pravdepodobné/

b/ na splnenie povinností A-relax 2000 vyplývajúcich zo zákona alebo vo verejnom záujme /napr zákon určí povinnosť reportovať údaje osôb, ktoré vycestovali do určitého štátu alebo vyšetrovateľ požiada o dodanie informácií o konkrétnom kientovi/

c/ z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia /napr. Úrad verejného zdravotníctva požiada o informácie o konkrétnych osobách, ktoré boli v určitom období v niektorom štáte s výskytom prenosnej choroby/

d/na účely archivácie, vedecké, historické a štaticstické účely /napr. údaje sú súčasťou dokumentov, ktoré sa musia archivovať a bez vymazaných údajov strácajú výpovednú hodnotu/ a na

f/ uplatnenie právneho nároku /napr. A-relax 2000 má pohľadávku voči klientovi a výmaz jeho dát by mu znemožnil jej uplatnenie/.

 1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Ak sa na A-relax 2000 obráti klient so žiadosťou o obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov, A-relax 2000 jeho žiadosti vyhovie ak:

a/ klient namieta správnosť osobných údajov – A-relax 2000 obmedzí spracúvanie údajom kým neoverí správnosť spracovaných údajov

b/ spracúvanie údajov je nezákonné, ale klient nežiada o vymazanie osobných údajov, ale o obmedzenie ich spracúvania

c/ A-relax 2000 už osobné údaje nepotrebuje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale klient ich potrebuje na uplatnenie právneho nároku alebo

d/klient namieta spracúvanie osobných údajov, vtedy A-relax 2000 obmedzí spracúvanie osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane A-relax 2000 prevažujú nad oprávnenými dôvodmi klienta.

 1. Právo na prenosnosť osobných údajov. Ak sa na A-relax 2000 obráti klient so žiadosťou o vydanie jeho osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, A-relax 2000 žiadosti vyhovie, ak sú údaje spracúvané automatizovanými prostriedkami /napr. v PC/ a pokiaľ o to žiadateľ výslovne požiada, môže A-relax 2000 takto údaje preniesť priamo ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 2. Právo namietať spracúvanie osobných údajov. Keďže A-relax 2000 spracúva osobné údaje aj na báze právneho základu výkonu oprávnených záujmov A-relax 2000 /zasielanie newslettra klientom/, ktorý sa dá považovať za účel priameho marketingu, má A-relax 2000 povinnosť v prípade, ak klient namieta spracúvanie jeho osobných údajov na tento účel /priameho marketingu/ ďalej nespracúvať. Inými slovami, takémuto klientovi nebude A-relax 2000 viac newsletter zasielať a vyradí ho z mailing listu pre zasielanie newslettra.
 3. Potvrdenie pravidiel o ochrane osobných údajov.

 

Prečítal som si tieto pravidlá o ochrane osobných údajov s detialnými informáciami, porozumel som im a súhlasím s nimi.

 

S otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na

A-relax 2000 s. r. o.

Sartorisova 19, 821 08 Bratislava

Tel.: 0905 155 946, e-mail: slenderlifemail.com